Friday, November 10, 2006

Colours

The jailhouse stripes of the deadly
Aides aygepti.

TO KAKON KALON.